2-hydroxyphenyl boronic acid

2-hydroxyphenyl boronic acid

HT-2048953 89466-08-0

Biopharma PEG
913835-74-2 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic Acid

913835-74-2 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic Acid

SY007719 913835-74-2

$380.0 / 5g

Accela
1590389-14-2 Potassium Trifluoro(4-fluorobenzoyl)borate
1350511-89-5 4-Isobutoxy-3-methylphenylboronic Acid

1350511-89-5 4-Isobutoxy-3-methylphenylboronic Acid

SY293200 1350511-89-5

$990.0 / 1g

Accela
1350512-88-7 4-(sec-Butoxy)-3-methylphenylboronic Acid
1350513-16-4 4-Butoxy-3-methylphenylboronic Acid

1350513-16-4 4-Butoxy-3-methylphenylboronic Acid

SY293198 1350513-16-4

$895.0 / 1g

Accela