N2-(4-(Aminomethyl)phenyl)-5-fluoro-N4-phenylpyrimidine-2,4-diamine

N2-(4-(Aminomethyl)phenyl)-5-fluoro-N4-phenylpyrimidine-2,4-diamine

AS940374 916603-07-1

$30.0 / 100mg

Arctom Scientific
1,2-Bis(2-bromoethoxy)ethane

1,2-Bis(2-bromoethoxy)ethane

AS550158 31255-10-4

$42.0 / 100mg

Arctom Scientific
4,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde

4,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde

AS101910 156089-67-7

$34.0 / 100mg

Arctom Scientific
Trimethyl((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl)silane

Trimethyl((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl)silane

AS049089 159087-46-4

$39.0 / 100mg

Arctom Scientific
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene

2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene

AS541825 85118-00-9

$6.0 / 1g

Arctom Scientific
N-Ethylnicotinamide

N-Ethylnicotinamide

AS543023 4314-66-3

$19.0 / 250mg

Arctom Scientific
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate

Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate

AS542263 864293-36-7

$5.0 / 250mg

Arctom Scientific
(S)-Azetidine-2-carboxylic acid

(S)-Azetidine-2-carboxylic acid

AS543457 2133-34-8

$20.0 / 250mg

Arctom Scientific
4-Amino-3,5-dibromopyridine

4-Amino-3,5-dibromopyridine

AS555439 84539-34-4

$5.0 / 1g

Arctom Scientific
Ethyl 2-cyano-5-fluorobenzoate

Ethyl 2-cyano-5-fluorobenzoate

AS547517 1260751-65-2

$33.0 / 1g

Arctom Scientific
Methyl 3-bromo-4-ethoxybenzoate

Methyl 3-bromo-4-ethoxybenzoate

AS552149 24507-28-6

$19.0 / 100mg

Arctom Scientific
Ethyl 6-ethynylpicolinate

Ethyl 6-ethynylpicolinate

AS544707 1379302-65-4

$30.0 / 100mg

Arctom Scientific
2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid

2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid

AS542695 6965-69-1

$38.0 / 1g

Arctom Scientific
2-(Dipropylamino)-2-oxoethyl 3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoate

2-(Dipropylamino)-2-oxoethyl 3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoate

AS549756 1366067-80-2

$33.0 / 250mg

Arctom Scientific
2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide

2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide

AS556203 71369-81-8

$28.0 / 250mg

Arctom Scientific
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene

4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene

AS546725 173336-76-0

$8.0 / 1g

Arctom Scientific
(R)-tert-Butyl 4-(bromomethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate

(R)-tert-Butyl 4-(bromomethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate

AS544107 1260610-79-4

$73.0 / 100mg

Arctom Scientific
Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate

Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate

AS550459 2832-10-2

$11.0 / 1g

Arctom Scientific
3-(2-Aminophenyl)propan-1-ol

3-(2-Aminophenyl)propan-1-ol

AS548411 57591-47-6

$121.0 / 100mg

Arctom Scientific