4-Vinylbiphenyl

4-Vinylbiphenyl

SY050028 2350-89-2

$15.0 / 1g

Accela
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene

2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene

SY102157 16932-44-8

$11.0 / 1g

Accela
3,3,3-Triethoxy-1-propyne

3,3,3-Triethoxy-1-propyne

SY221868 42217-00-5

$390.0 / 0.25g

Accela
Triptycene

Triptycene

SY049545 477-75-8

$11.0 / 1g

Accela
VU6015929

VU6015929

HH139706 2442597-56-8

$354.0 / 5mg

Arctom Scientific
1,3,5-Triethynylbenzene

1,3,5-Triethynylbenzene

SY049209 7567-63-7

$15.0 / 0.25g

Accela
4-Methoxybenzotrifluoride

4-Methoxybenzotrifluoride

SY023182 402-52-8

$15.0 / 1g

Accela
1-Phenyl-1-cyclohexene

1-Phenyl-1-cyclohexene

SY048999 771-98-2

$10.0 / 1g

Accela
Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate

Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate

SY011391 114971-52-7

$10.0 / 1g

Accela
2,6-Di-tert-butylanthracene

2,6-Di-tert-butylanthracene

SY267105 62375-58-0

$295.0 / 0.25g

Accela
Allylpentafluorobenzene

Allylpentafluorobenzene

SY048786 1736-60-3

$18.0 / 1g

Accela
2,3,5,6-Tetrafluorobiphenyl

2,3,5,6-Tetrafluorobiphenyl

SY270837 834-89-9

$295.0 / 0.25g

Accela
1-Butyl-4-ethynylbenzene

1-Butyl-4-ethynylbenzene

SY018460 79887-09-5

$10.0 / 1ml

Accela
2,3-Difluorophenetole

2,3-Difluorophenetole

SY016260 121219-07-6

$10.0 / 1g

Accela
Tris(pentafluorophenyl)borane

Tris(pentafluorophenyl)borane

SY011213 1109-15-5

$10.0 / 0.25g

Accela
1-Ethyl-4-ethynylbenzene

1-Ethyl-4-ethynylbenzene

SY018461 40307-11-7

$10.0 / 1ml

Accela
[2.2]Paracyclophane

[2.2]Paracyclophane

SY018426 1633-22-3

$10.0 / 5g

Accela
7-Methylenetridecane

7-Methylenetridecane

SY265077 19780-80-4

$350.0 / 0.25g

Accela
1-Methoxy-4-(1-propen-2-yl)benzene

1-Methoxy-4-(1-propen-2-yl)benzene

SY204715 1712-69-2

$100.0 / 1g

Accela
Tetrabutylammonium Hexafluorophosphate

Tetrabutylammonium Hexafluorophosphate

SY011089 3109-63-5

$10.0 / 5g

Accela