(E)-1,2-Bis(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)-1,2-diphenylethene

(E)-1,2-Bis(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)-1,2-diphenylethene

AS010785 2828431-94-1

$21.0 / 250mg

Arctom Scientific
5-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)isophthalic acid

5-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)isophthalic acid

AS025183 2717623-84-0

$159.0 / 100mg

Arctom Scientific
Benzene-1,3,5-triamine hydrochloride

Benzene-1,3,5-triamine hydrochloride

AS011498 2469650-51-7

Arctom Scientific
1,3-BIs(5-fluoropyridin-2-yl)urea

1,3-BIs(5-fluoropyridin-2-yl)urea

AS028122 2288708-50-7

$225.0 / 1g

Arctom Scientific
[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4',4'',6'-tetracarboxylic acid

[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4',4'',6'-tetracarboxylic acid

AS041442 1810737-66-6

$85.0 / 100mg

Arctom Scientific
4-Sulfocalix[8]arene

4-Sulfocalix[8]arene

AS033661 137407-62-6

$500.0 / 5g

Arctom Scientific
[2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarbaldehyde

[2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarbaldehyde

AS461421 99970-84-0

$39.0 / 250mg

Arctom Scientific
4,4'-(Anthracene-9,10-diyl)dibenzonitrile

4,4'-(Anthracene-9,10-diyl)dibenzonitrile

AS015949 99372-96-0

$120.0 / 100mg

Arctom Scientific
5-chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde

5-chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde

AS007762 98299-14-0

$370.0 / 0.05g

Arctom Scientific
1,3,5-Tris(3,4-dichlorophenyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione

1,3,5-Tris(3,4-dichlorophenyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione

AS027981 98329-02-3

$713.0 / 1g

Arctom Scientific
4-Amino-3-methylbenzenesulfonic acid

4-Amino-3-methylbenzenesulfonic acid

AS029827 98-33-9

$6.0 / 25g

Arctom Scientific
3-Bromodibenzo[b,d]thiophene

3-Bromodibenzo[b,d]thiophene

AS379168 97511-04-1

$6.0 / 250mg

Arctom Scientific
(Trans,trans)-4-methoxy-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)

(Trans,trans)-4-methoxy-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)

AS019901 97398-80-6

$6.0 / 1g

Arctom Scientific
Bis(2,4-diamino-5-methylphenyl)methane

Bis(2,4-diamino-5-methylphenyl)methane

AS020405 97-22-3

Arctom Scientific
Di-[2-(4-pyridyl)ethyl]sulfide

Di-[2-(4-pyridyl)ethyl]sulfide

AS021939 96985-43-2

Arctom Scientific
Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)

Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)

AS393244 97-90-5

$5.0 / 10g

Arctom Scientific