Boc-NH-PEG4-CH2CH2Br

Boc-NH-PEG4-CH2CH2Br

SY2512061392499-32-9

$86.0 / 0.25g

Accela
4-Chloro-alpha-methylstyrene

4-Chloro-alpha-methylstyrene

SY0485991712-70-5

$15.0 / 1g

Accela
2-(Dimethylamino)ethyl Iodide Hydroiodide

2-(Dimethylamino)ethyl Iodide Hydroiodide

SY21925776004-08-5

$220.0 / 0.25g

Accela
N-Boc-N,N-bis(2-chloroethyl)amine

N-Boc-N,N-bis(2-chloroethyl)amine

SY015236118753-70-1

$10.0 / 1g

Accela
6-Bromobenzoxazol-2(3H)-one

6-Bromobenzoxazol-2(3H)-one

SY03849219932-85-5

$12.0 / 1g

Accela
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine

5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine

SY00702489488-30-2

$10.0 / 1g

Accela
4,6-Dichloro-5-iodopyrimidine

4,6-Dichloro-5-iodopyrimidine

SY0335641137576-38-5

$30.0 / 0.25g

Accela
7-Bromo-2-chloroquinoline

7-Bromo-2-chloroquinoline

SY02262499455-15-9

$30.0 / 0.25g

Accela
2-Chloro-4,5-dimethylnitrobenzene

2-Chloro-4,5-dimethylnitrobenzene

SY03023652753-43-2

$100.0 / 0.25g

Accela
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile

4-Bromo-3-methoxybenzonitrile

SY025036120315-65-3

$11.0 / 1g

Accela
4’-Bromoacetophenone

4’-Bromoacetophenone

SY00145899-90-1

$13.0 / 25g

Accela
1,3-Dichloro-5-iodobenzene

1,3-Dichloro-5-iodobenzene

SY0038443032-81-3

$11.0 / 5g

Accela
3,4-Dichlorobenzoic Acid

3,4-Dichlorobenzoic Acid

SY00113151-44-5

$10.0 / 10g

Accela
3-Benzyloxy-5-bromopyridine

3-Benzyloxy-5-bromopyridine

SY005429130722-95-1

$15.0 / 1g

Accela
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine

SY00552769034-12-4

$14.0 / 0.25g

Accela
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine Hydrochloride

2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine Hydrochloride

SY0056121186663-31-9

$60.0 / 0.25g

Accela
1-(4-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride

1-(4-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride

SY00357368104-62-1

$12.0 / 1g

Accela
4-Chloro-2-fluorobenzoic Acid

4-Chloro-2-fluorobenzoic Acid

SY005386446-30-0

$10.0 / 5g

Accela
Methyl 4-Bromobenzoate

Methyl 4-Bromobenzoate

SY001702619-42-1

$10.0 / 5g

Accela
3-Bromo-4-fluoronitrobenzene

3-Bromo-4-fluoronitrobenzene

SY003645701-45-1

$10.0 / 5g

Accela