5-Amino-3-(benzyloxy)-1-methyl-1H-pyrazole

5-Amino-3-(benzyloxy)-1-methyl-1H-pyrazole

SY253778 1414569-22-4

$595.0 / 0.25g

Accela
2-(2-Methyl-1-imidazolyl)ethylamine Dihydrochloride

2-(2-Methyl-1-imidazolyl)ethylamine Dihydrochloride

SY033876 858513-10-7

$14.0 / 0.25g

Accela
2,4-Dihydroxyquinoline

2,4-Dihydroxyquinoline

SY037068 86-95-3

$10.0 / 5g

Accela
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine

2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine

SY021192 2364-75-2

$10.0 / 5g

Accela
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine

4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine

SY006113 16269-66-2

$12.0 / 1g

Accela
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole

5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole

SY018729 40874-54-2

$80.0 / 0.25g

Accela
3-(4-Piperidyl)-1-propanol

3-(4-Piperidyl)-1-propanol

SY002538 7037-49-2

$15.0 / 0.25g

Accela
2-Amino-1,3-oxazole

2-Amino-1,3-oxazole

SY004397 4570-45-0

$15.0 / 1g

Accela
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine

2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine

SY006125 22353-41-9

$30.0 / 1g

Accela
1,8-Naphthyridine-2,4-diol

1,8-Naphthyridine-2,4-diol

SY226655 59514-86-2

$125.0 / 0.25g

Accela
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine

6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine

SY025705 1264193-11-4

$30.0 / 0.25g

Accela
7-Chloro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

7-Chloro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

SY224192 18735-81-4

$295.0 / 0.25g

Accela
5-Bromo-2-fluoro-3-nitropyridine

5-Bromo-2-fluoro-3-nitropyridine

SY045710 886372-98-1

$11.0 / 1g

Accela
4,7-Diazaspiro[2.5]octane Dihydrochloride

4,7-Diazaspiro[2.5]octane Dihydrochloride

SY102808 145122-56-1

$130.0 / 0.25g

Accela
4-(4-Ethynylphenyl)morpholine

4-(4-Ethynylphenyl)morpholine

SY243458 41876-72-6

$270.0 / 0.25g

Accela
6-Iodobenzimidazole

6-Iodobenzimidazole

SY033818 78597-27-0

$54.0 / 0.25g

Accela
4-Chloroisoquinolin-1(2H)-one

4-Chloroisoquinolin-1(2H)-one

SY030981 56241-09-9

$25.0 / 0.25g

Accela
2,3,5-Trifluoropyridine

2,3,5-Trifluoropyridine

SY050276 76469-41-5

$10.0 / 1g

Accela
2,5-Dibromo-4-methylimidazole

2,5-Dibromo-4-methylimidazole

SY028401 219814-29-6

$20.0 / 1g

Accela