4''-(Pentyloxy)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carboxylic acid

4''-(Pentyloxy)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carboxylic acid

AS017043158938-08-0

$15.0 / 250mg

Arctom Scientific
Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate

Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate

AS016993185411-12-5

$10.0 / 250mg

Arctom Scientific
5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine 2',3'-diacetate

5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine 2',3'-diacetate

AS008857162204-20-8

$6.0 / 250mg

Arctom Scientific
Fmoc-Arg(Pbf)-OH

Fmoc-Arg(Pbf)-OH

AS025828154445-77-9

$12.0 / 5g

Arctom Scientific
Fmoc-Glu(OMe)-OH

Fmoc-Glu(OMe)-OH

AS022526145038-50-2

$12.0 / 5g

Arctom Scientific
Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate

Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate

AS1209785717-37-3

$6.0 / 5g

Arctom Scientific
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile

4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile

AS02289319812-93-2

$6.0 / 1g

Arctom Scientific
4,4'-Dihydroxybiphenyl

4,4'-Dihydroxybiphenyl

AS01978192-88-6

$5.0 / 25g

Arctom Scientific