4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic Acid

4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic Acid

SY036808 58574-03-1

$10.0 / 1g

Accela
2,3,5-Triiodobenzoic Acid

2,3,5-Triiodobenzoic Acid

SY036835 88-82-4

$10.0 / 1g

Accela
Diphenylphosphine Oxide

Diphenylphosphine Oxide

SY049043 4559-70-0

$10.0 / 5g

Accela
8-Bromonaphthalen-1-amine

8-Bromonaphthalen-1-amine

SY212119 62456-34-2

$10.0 / 0.1g

Accela
Diphenyl(2-pyridyl)phosphine

Diphenyl(2-pyridyl)phosphine

SY036424 37943-90-1

$10.0 / 1g

Accela
2-Iodofluorene

2-Iodofluorene

SY036407 2523-42-4

$10.0 / 1g

Accela
3-Ethylthiophene

3-Ethylthiophene

SY036406 1795-01-3

$15.0 / 1g

Accela
1-Bromo-2-naphthoic Acid

1-Bromo-2-naphthoic Acid

SY036940 20717-79-7

$10.0 / 1g

Accela
Ethylene Sulfite

Ethylene Sulfite

SY036937 3741-38-6

$10.0 / 10g

Accela
2,7-Dibromo-9,9’-spirobifluorene

2,7-Dibromo-9,9’-spirobifluorene

SY036340 171408-84-7

$10.0 / 1g

Accela
2-Bromocarbazole

2-Bromocarbazole

SY036925 3652-90-2

$10.0 / 1g

Accela
2-Bromoanthracene

2-Bromoanthracene

SY036864 7321-27-9

$10.0 / 0.25g

Accela
3,6-Diphenylcarbazole

3,6-Diphenylcarbazole

SY036866 56525-79-2

$11.0 / 1g

Accela
9-(4-Bromophenyl)carbazole

9-(4-Bromophenyl)carbazole

SY032745 57102-42-8

$10.0 / 1g

Accela
3-Bromo-9-phenylcarbazole

3-Bromo-9-phenylcarbazole

SY029815 1153-85-1

$15.0 / 5g

Accela
3-Bromocarbazole

3-Bromocarbazole

SY029792 1592-95-6

$10.0 / 5g

Accela
3-Iodo-9-phenylcarbazole

3-Iodo-9-phenylcarbazole

SY029807 502161-03-7

$10.0 / 1g

Accela
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene

9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene

SY038932 15499-84-0

$10.0 / 5g

Accela
2,9-Dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline

2,9-Dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline

SY251350 1229012-68-3

$40.0 / 0.25g

Accela
9,10-Dibromoanthracene

9,10-Dibromoanthracene

SY012827 523-27-3

$10.0 / 5g

Accela