Diethoxy(methyl)(phenyl)silane

Diethoxy(methyl)(phenyl)silane

SY057095775-56-4

$150.0 / 100g

Accela
Triisopropylsilanol

Triisopropylsilanol

SY24872517877-23-5

$275.0 / 25g

Accela
tert-Butyldiphenylsilane

tert-Butyldiphenylsilane

SY02467433729-92-9

$139.0 / 5g

Accela
tert-Butyldimethyl[(tributylstannyl)methoxy]silane

tert-Butyldimethyl[(tributylstannyl)methoxy]silane

SY248734123061-64-3

$570.0 / 5g

Accela
(4-Chlorophenyl)trimethylsilane

(4-Chlorophenyl)trimethylsilane

SY24871010557-71-8

$275.0 / 5g

Accela
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene

1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene

SY0178972170-06-1

$85.0 / 10g

Accela
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane

1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane

SY05797756-33-7

$100.0 / 25g

Accela
Diethyl (Trimethylsilyl) Phosphite

Diethyl (Trimethylsilyl) Phosphite

SY04776913716-45-5

$595.0 / 5g

Accela
Trimethoxy[(trimethylsilyl)ethynyl]silane

Trimethoxy[(trimethylsilyl)ethynyl]silane

SY24840850727-84-9

$190.0 / 0.25g

Accela
Trimethyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]silane

Trimethyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]silane

SY262299312-75-4

$150.0 / 0.25g

Accela
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane

(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane

SY047583115262-01-6

$30.0 / 1g

Accela
Hexadecyltrimethoxysilane

Hexadecyltrimethoxysilane

SY05741516415-12-6

$50.0 / 100g

Accela
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene

1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene

SY05746917082-61-0

$200.0 / 5g

Accela
(2-Fluorophenyl)trimethylsilane

(2-Fluorophenyl)trimethylsilane

SY0222411842-26-8

$100.0 / 1g

Accela
Triethoxy(12-phenyldodecyl)silane

Triethoxy(12-phenyldodecyl)silane

SY274315N/A

$1500.0 / 0.25g

Accela
(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane

(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane

SY022240148854-10-8

$100.0 / 5g

Accela