[3-(Phenylethynyl)phenyl]trimethylsilane

[3-(Phenylethynyl)phenyl]trimethylsilane

SY287055 136459-74-0

$1200.0 / 1g

Accela
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane

Diethoxy(methyl)(phenyl)silane

SY057095 775-56-4

$150.0 / 100g

Accela
Dimethyl(phenyl)silylboronic Acid Pinacol Ester

Dimethyl(phenyl)silylboronic Acid Pinacol Ester

SY052857 185990-03-8

$131.0 / 5g

Accela
tert-Butyldiphenylsilane

tert-Butyldiphenylsilane

SY024674 33729-92-9

$139.0 / 5g

Accela
Triisopropylsilanol

Triisopropylsilanol

SY248725 17877-23-5

$15.0 / 0.1g

Accela
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene

1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene

SY017897 2170-06-1

$85.0 / 10g

Accela
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane

1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisiloxane

SY057977 56-33-7

$100.0 / 25g

Accela
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic Acid

4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic Acid

SY064903 16116-80-6

$73.0 / 0.1g

Accela
Trimethoxy[(trimethylsilyl)ethynyl]silane

Trimethoxy[(trimethylsilyl)ethynyl]silane

SY248408 50727-84-9

$188.0 / 0.1g

Accela
Hexadecyltrimethoxysilane

Hexadecyltrimethoxysilane

SY057415 16415-12-6

$50.0 / 100g

Accela
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene

1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene

SY057469 17082-61-0

$11.0 / 0.25g

Accela
(2-Fluorophenyl)trimethylsilane

(2-Fluorophenyl)trimethylsilane

SY022241 1842-26-8

$46.0 / 0.1g

Accela
Triethoxy(12-phenyldodecyl)silane

Triethoxy(12-phenyldodecyl)silane

SY274315 N/A

$1500.0 / 0.25g

Accela
(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane

(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane

SY022240 148854-10-8

$100.0 / 5g

Accela
Allyltrimethoxysilane

Allyltrimethoxysilane

SY041910 2551-83-9

$9.0 / 1g

Accela
Trimethyl(phenoxy)silane

Trimethyl(phenoxy)silane

SY041912 1529-17-5

$80.0 / 25g

Accela
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane

1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane

SY041908 141-62-8

$180.0 / 100ml

Accela
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane

tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane

SY041914 76782-82-6

$10.0 / 5g

Accela
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene

SY107586 13183-70-5

$45.0 / 5g

Accela