4-Methoxy-3-nitrobenzenesulfonyl Chloride

4-Methoxy-3-nitrobenzenesulfonyl Chloride

SY036906 22117-79-9

$120.0 / 0.25g

Accela
4-Bromo-3-nitrobenzenesulfonyl Chloride

4-Bromo-3-nitrobenzenesulfonyl Chloride

SY036908 4750-22-5

$60.0 / 1g

Accela
Bis[(4-bromophenyl)thio]methane

Bis[(4-bromophenyl)thio]methane

SY294595 2393-98-8

$800.0 / 0.25g

Accela
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl Chloride

6-Methoxypyridine-3-sulfonyl Chloride

SY128147 312300-42-8

$30.0 / 0.25g

Accela
Bis(4-iodophenyl)sulfane

Bis(4-iodophenyl)sulfane

SY290688 73927-07-8

$150.0 / 1g

Accela
2-Bromoethanesulfonic Acid

2-Bromoethanesulfonic Acid

SY019880 26978-65-4

$30.0 / 0.25g

Accela
Cyclohexylsulfamoyl Chloride

Cyclohexylsulfamoyl Chloride

SY018713 10314-35-9

$100.0 / 0.25g

Accela
N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride

N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride

SY031101 1310732-18-3

$215.0 / 0.25g

Accela
Bis(3,5-difluorophenyl)sulfoxide

Bis(3,5-difluorophenyl)sulfoxide

SY292781 2055858-27-8

$220.0 / 0.25g

Accela
5-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl Chloride

5-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl Chloride

SY065810 69321-56-8

$57.0 / 1g

Accela
4-Bromo-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

4-Bromo-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

SY021345 1208538-52-6

$42.0 / 0.25g

Accela
Isopropylsulfonylbenzene

Isopropylsulfonylbenzene

SY293232 4238-09-9

$150.0 / 0.25g

Accela
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulfonyl)benzene

1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulfonyl)benzene

SY007160 2358-41-0

$18.0 / 1g

Accela
2-(Trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate

2-(Trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate

SY012585 1743-86-8

$19.0 / 1g

Accela
6-(Methylthio)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one

6-(Methylthio)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4(3H)-one

SY024623 98550-19-7

$120.0 / 0.25g

Accela
4-Chloro-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

4-Chloro-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

SY017916 97229-11-3

$16.0 / 0.25g

Accela
3-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl Chloride

3-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl Chloride

SY042918 631912-19-1

$15.0 / 1g

Accela
Bis(3-fluoro-4-aminophenyl) Disulfide

Bis(3-fluoro-4-aminophenyl) Disulfide

SY252806 16766-33-9

$250.0 / 1g

Accela
3-Chloro-4-(methylsulfonyl)nitrobenzene

3-Chloro-4-(methylsulfonyl)nitrobenzene

SY005306 91842-77-2

$45.0 / 1g

Accela