4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzonitrile

4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzonitrile

AS534315 1000516-58-4

$58.0 / 250mg

Arctom Scientific
2-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid

2-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid

AS115550 1000517-01-0

$90.0 / 0.05g

Arctom Scientific
2-(2-chloro-6-methylpyridin-3-yl)acetonitrile

2-(2-chloro-6-methylpyridin-3-yl)acetonitrile

AS569824 1000514-91-9

$337.0 / 0.05g

Arctom Scientific
2-(4-Chloro-3,5-difluorophenyl)acetonitrile

2-(4-Chloro-3,5-difluorophenyl)acetonitrile

AS597446 1000540-50-0

$27.0 / 250mg

Arctom Scientific
2-(4-chloropyridin-2-yl)acetonitrile

2-(4-chloropyridin-2-yl)acetonitrile

AS524332 1000515-40-1

$237.0 / 0.05g

Arctom Scientific
2-(2-(Difluoromethyl)phenyl)acetonitrile

2-(2-(Difluoromethyl)phenyl)acetonitrile

AS661226 1000556-48-8

$370.0 / 1g

Arctom Scientific
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine

3-Bromo-5-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine

AS004118 1000343-73-6

$73.0 / 100mg

Arctom Scientific
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

AS108906 1000515-00-3

$368.0 / 5g

Arctom Scientific
2-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile

2-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile

AS136931 1000542-90-4

$79.0 / 0.05g

Arctom Scientific
2-(6-Fluoropyridin-2-yl)acetic acid

2-(6-Fluoropyridin-2-yl)acetic acid

AS609307 1000517-25-8

$55.0 / 100mg

Arctom Scientific
4-Aminopicolinic acid

4-Aminopicolinic acid

AS519792 100047-36-7

$27.0 / 5g

Arctom Scientific
1000512-47-9 4-Amino-2-(aminomethyl)pyridine

1000512-47-9 4-Amino-2-(aminomethyl)pyridine

AS584318 1000512-47-9

Arctom Scientific
4-(Methoxymethoxy)-2,6-dimethylphenylboronic acid

4-(Methoxymethoxy)-2,6-dimethylphenylboronic acid

AS448338 1000414-17-4

$270.0 / 1g

Arctom Scientific
2-(6-methoxypyridin-2-yl)acetonitrile

2-(6-methoxypyridin-2-yl)acetonitrile

AS484100 1000512-48-0

$97.0 / 0.05g

Arctom Scientific
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-5-amine

6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-5-amine

AS107119 1000373-75-0

$57.0 / 100mg

Arctom Scientific
6-Bromo-5-methyl-1H-indazole

6-Bromo-5-methyl-1H-indazole

AS495463 1000343-69-0

$21.0 / 1g

Arctom Scientific
2-[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetonitrile

2-[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetonitrile

AS128088 1000529-97-4

$241.0 / 0.05g

Arctom Scientific
3-Bromo-4-phenoxybenzaldehyde

3-Bromo-4-phenoxybenzaldehyde

AS506703 1000414-11-8

$275.0 / 5g

Arctom Scientific